Приемно-предавателен протокол по проект „Топли дрехи“ – ССУ с детска градина за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев“, гр. София

protokol4