Приемно-предавателен протокол по проект „Купи и Дари“ – ССУ с детска градина за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев“, гр. София,

protokol-luibrailprotokol-luibrail_