Можете да подкрепите кауза на фондация Ейнджълс, като направите финансово дарение чрез посочените по-долу банкови сметки или онлайн тук
Титуляр на сметката: Фондация Ейнджълс
IBAN: BG51FINV915010UB185702
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка
Валута: Лева

Титуляр на сметката: Фондация Ейнджълс
IBAN: BG38FINV915010UB343949
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка
Валута: Евро

В основанието на превода можете да цитирате името на каузата, която подкрепяте.
За да получите документ, удостоверяващ направеното дарение, е необходимо да изпратите своите данни и контакти на имейл angelsfoundation.bg@gmail.com

Фондация Ейнджълс е организация с нестопанска цел, осъществяваща общественополезна дейност и е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ с номер 20080623005.
Съгласно българското законодателство се предоставят данъчни облекчения на:
– Индивидуални дарители:
Съгласно Чл. 22, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица „Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност”.

– Корпоративни дарители:
Съгласно Чл.31 от ЗКПО
(1) т.14 За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
(5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 – 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

За да се възползвате от посочените по-горе данъчни облекчения, фондация Ейнджълс ще Ви предостави договор за дарение, както и копие на Удостоверението за регистрация в Централния регистър за ЮЛНЦ.